برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی دوماین فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 3 مهر 1400 برگزار گردیده است. برنامه
2آزمایشگاه ریزپردازنده ها - ترم مهر 1400 - جلسه اولدر این جلسه از درس آزمایشگاه ریزپردازنده ها دانشگاه آزاد واحد جامع بندرعباس که درروز جمعه مورخه 2 مهر 1400 برگزار شد ، معارفه انجام . همچنین در رابطه با مباحث مربوط به امتحان بحث گردید. آزمایشگاه
3آزمایشگاه معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه اولدر این جلسه از درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد جامع بندرعباس که درروز جمعه مورخه 2 مهر 1400 برگزار شد ، معارفه انجام . همچنین در رابطه با مباحث مربوط به امتحان بحث گردید. آزمایشگاه
4آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه اول در این جلسه از درس آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد جامع بندرعباس که درروز جمعه مورخه 2 مهر 1400 برگزار شد ، معارفه انجام . همچنین در رابطه با مباحث مربوط به امتحان بحث گردید. آزمایشگاه
5آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری - ترم مهر 1400 - جلسه اولدر این جلسه از درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشگاه آزاد واحد جامع بندرعباس که درروز جمعه مورخه 2 مهر 1400 برگزار شد ، معارفه انجام . همچنین در رابطه با مباحث مربوط به امتحان بحث گردید. آزمایشگاه
6ریزپردازنده - تابستان 1400 - جلسه ی دهماین فیلم مربوط به جلسه ی دهم درس ریزپردازنده ها و زبان اسمبلی است که در ساعت 16:20 مورخه 4 شهریور 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
7ریزپردازنده - تابستان 1400 - جلسه ی نهماین فیلم مربوط به جلسه ی نهم درس ریزپردازنده ها و زبان اسمبلی است که در ساعت 13:45 مورخه 4 شهریور 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
8آزمایشگاه مهندسی نرم افزار - ترم تابستان 1400 - جلسه یازدهمدر این جلسه فاز سوم پروژه ترم به صورت ارائه تحویل گرفته شده و در مورخه 1 شهریور 1400 برگزار گردیده است. آزمایشگاه
9ریزپردازنده - تابستان 1400 - جلسه ی هشتماین فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس ریزپردازنده ها و زبان اسمبلی است که در ساعت 13:45 مورخه 1 شهریور 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
10آزمایشگاه مهندسی نرم افزار - ترم تابستان 1400 - جلسه دهمدر این جلسه فاز دوم پروژه ترم به صورت ارائه تحویل گرفته شده و در مورخه 31 مرداد 1400 برگزار گردیده است. آزمایشگاه
11آزمایشگاه مهندسی نرم افزار - ترم تابستان 1400 - جلسه نهمدر این جلسه فاز اول پروژه ترم به صورت ارائه تحویل گرفته شده و در مورخه 26 مرداد 1400 برگزار گردیده است. آزمایشگاه
12آزمایشگاه مهندسی نرم افزار - ترم تابستان 1400 - جلسه هشتمدر این جلسه مباحث قبلی مرور شده و در رابطه با پروژه بحث و پروتوتایپ تشریح گردید.که در مورخه 24 مرداد 1400 برگزار گردیده است. آزمایشگاه
13ریزپردازنده - تابستان 1400 - جلسه ی هفتماین فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس ریزپردازنده ها و زبان اسمبلی است که در ساعت 16:20 مورخه 21 مرداد 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
14ریزپردازنده - تابستان 1400 - جلسه ی ششماین فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس ریزپردازنده ها و زبان اسمبلی است که در ساعت 13:45 مورخه 21 مرداد 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
15آزمایشگاه مهندسی نرم افزار - ترم تابستان 1400 - جلسه هفتمدر این جلسه مباحث قبلی مرور شده و در رابطه با پروژه بحث و همچنین پروژه های دانشجویان مرور گردیده است.که در مورخه 19 مرداد 1400 برگزار گردیده است. آزمایشگاه