برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 1400 - جلسه ی اول - پارت دومدر این جلسه که در ساعت 16:15 مورخه 28 بهمن 1400 برگزار گردید ، دررابطه با تبدیل مینا از 10 به 2 و از 2 به 10 صحبت شده و میبایست دانشجویانی که در کلاس حاضر نبودند ، تمرینات را برای بنده ارسال نمایند. زبان
2زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 1400 - جلسه ی اول - پارت اولدر این جلسه که در مورخه 28 بهمن 1400 و در ساعت 13:45 شروع شده ، در رابطه با چگونگی برگزاری کلاس و ارزیابی ترم صحبت شده و حتما پیشنهاد میشود که این فیلم را مشاهده نمایید. زبان
3 برنامه سازی پیشرفته - بهمن 1400 - جلسه ی اولاین فیلم مربوط به جلسه ی اول درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 25 بهمن 1400 برگزار گردیده است. برنامه
4ریزپردازنده - بهمن 1400 - جلسه ی اولاین فیلم مربوط به جلسه ی اول درس ریزپردازنده است که در مورخه 25 بهمن 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
5ریزپردازنده - مهر 1400 - جلسه ی چهاردهماین فیلم مربوط به جلسه ی چهاردهم درس ریزپردازنده است که در مورخه 6 دی 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
6زبان ماشین و اسمبلی - مهر 1400 - جلسه ی سیزدهماین فیلم مربوط به جلسه ی سیزدهم درس زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 2 دی 1400 برگزار گردیده است. زبان
7طراحی وب - مهر 1400 - جلسه ی سیزدهماین فیلم مربوط به جلسه ی سیزدهم درس طراحی وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 1 دی 1400 برگزار گردیده است. طراحی
8 برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی چهاردهماین فیلم مربوط به جلسه ی چهاردهم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 27 آذر 1400 برگزار گردیده است. برنامه
9طراحی وب - مهر 1400 - جلسه ی دوازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی دوازدهم درس طراحی وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 21 آذر 1400 برگزار گردیده است. طراحی
10 برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی سیزدهماین فیلم مربوط به جلسه ی سیزدهم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 20 آذر 1400 برگزار گردیده است. برنامه
11آزمایشگاه ریزپردازنده ها - ترم مهر 1400 - جلسه یازدهمدر این جلسه از درس آزمایشگاه ریزپردازنده دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی یازدهم در مورخه 19 آذر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
12آزمایشگاه معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه یازدهمدر این جلسه از درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی یازدهم در مورخه 19 آذر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
13آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه یازدهمدر این جلسه از درس آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی یازدهم در مورخه 19 آذر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
14آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری - ترم مهر 1400 - جلسه یازدهمدر این جلسه از درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی یازدهم در مورخه 19 آذر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
15زبان ماشین و اسمبلی - مهر 1400 - جلسه ی یازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی یازدهم درس زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 18 آذر 1400 برگزار گردیده است. زبان
سامانه پایش مردمی