برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه پنجمدر این جلسه از درس آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی پنجم در مورخه 7 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
2آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری - ترم مهر 1400 - جلسه پنجمدر این جلسه از درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی پنجم در مورخه 7 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
3زبان ماشین و اسمبلی - مهر 1400 - جلسه ی پنجماین فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 6 آبان 1400 برگزار گردیده است. زبان
4ریزپردازنده - مهر 1400 - جلسه ی پنجماین فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس ریزپردازنده است که در مورخه 3 آبان 1400 برگزار گردیده است. در این جلسه مبحث توابع و همچنین پرش های شرطی و غیر شرطی ، حلقه های تکرار افزایشی و کاهشی تدریس گردیده است. ریزپردازنده
5برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی ششماین فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 1 آبان 1400 برگزار گردیده است. برنامه
6آزمایشگاه ریزپردازنده ها - ترم مهر 1400 - جلسه چهارمدر این جلسه از درس آزمایشگاه ریزپردازنده دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی چهارم در مورخه 30 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
7آزمایشگاه معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه چهارمدر این جلسه از درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی چهارم در مورخه 30 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
8آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه چهارمدر این جلسه از درس آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی چهارم در مورخه 30 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
9آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری - ترم مهر 1400 - جلسه چهارمدر این جلسه از درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی چهارم در مورخه 30 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
10زبان ماشین و اسمبلی - مهر 1400 - جلسه ی چهارماین فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 29 مهر 1400 برگزار گردیده است. زبان
11ریزپردازنده - مهر 1400 - جلسه ی چهارماین فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس ریزپردازنده است که در مورخه 26 مهر1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
12طراحی وب - مهر 1400 - جلسه ی پنجماین فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس طراحی وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 25 مهر 1400 برگزار گردیده است. طراحی
13برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی پنجماین فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 24 مهر 1400 برگزار گردیده است. برنامه
14زبان ماشین و اسمبلی - مهر 1400 - جلسه ی سوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 22 مهر 1400 برگزار گردیده است. زبان
15ریزپردازنده - مهر 1400 - جلسه ی سوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس ریزپردازنده است که در مورخه 19 مهر1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده