برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1طراحی وب - مهر 1400 - جلسه ی چهارماین فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس طراحی وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 18 مهر 1400 برگزار گردیده است. طراحی
2برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی چهارماین فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 17 مهر 1400 برگزار گردیده است. برنامه
3آزمایشگاه ریزپردازنده ها - ترم مهر 1400 - جلسه سومدر این جلسه از درس آزمایشگاه ریزپردازنده دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی سوم در مورخه 16 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
4آزمایشگاه معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه سومدر این جلسه از درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی سوم در مورخه 16 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
5آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه سومدر این جلسه از درس آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی سوم در مورخه 16 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
6آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری - ترم مهر 1400 - جلسه سومدر این جلسه از درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی شوم در مورخه 16 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
7ریزپردازنده - مهر 1400 - جلسه ی دوماین فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس ریزپردازنده است که در مورخه 12 مهر1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
8طراحی وب - مهر 1400 - جلسه ی سوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس طراحی وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 11 مهر 1400 برگزار گردیده است. طراحی
9برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی سوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 10 مهر 1400 برگزار گردیده است. برنامه
10آزمایشگاه ریزپردازنده ها - ترم مهر 1400 - جلسه دومدر این جلسه از درس آزمایشگاه ریزپردازنده دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی دوم در مورخه 9 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
11آزمایشگاه معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه دومدر این جلسه از درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی دوم در مورخه 9 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
12آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه دومدر این جلسه از درس آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی دوم در مورخه 9 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
13آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری - ترم مهر 1400 - جلسه دومدر این جلسه از درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی دوم در مورخه 9 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
14زبان ماشین و اسمبلی - مهر 1400 - جلسه ی دوماین فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 8 مهر 1400 برگزار گردیده است. زبان
15طراحی وب - مهر 1400 - جلسه ی دوماین فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس طراحی وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 4 مهر 1400 برگزار گردیده است. طراحی