برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1برنامه سازی پیشرفته 2 - جلسه ی 2 - ورژن 2ورژن با صدای ده برابر - این فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس برنامه سازی پیشرفته 2 در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 19 آبان ماه 1399 تشکیل شده است برنامه
2برنامه سازی پیشرفته 2 - جلسه ی 2این فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس برنامه سازی پیشرفته 2 در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 19 آبان ماه 1399 تشکیل شده است برنامه
3برنامه سازی پیشرفته 2 - جلسه ی 13این فیلم مربوط به جلسه ی سیزدهم درس برنامه سازی پیشرفته 2 در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 6 بهمن ماه 1399 تشکیل شده است. در این جلسه در رابطه با امتحان پایان ترم صحبت شده و کل مطالب ترم با سرعت مرور گردیده است. برنامه
4برنامه سازی پیشرفته 2 - جلسه ی 12این فیلم مربوط به جلسه ی دوازدهم درس برنامه سازی پیشرفته 2 در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 29 دی ماه 1399 تشکیل شده است. در این جلسه مباحث تکمیلی class گفته شده است. برنامه
5برنامه سازی پیشرفته 2 - جلسه ی 10این فیلم مربوط به جلسه ی دهم درس برنامه سازی پیشرفته 2 در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 15 دی ماه 1399 تشکیل شده است. در این جلسه مباحث تکمیلی class گفته شده است. برنامه
6برنامه سازی پیشرفته 2 - جلسه ی 1 - ورژن 2ورژن با صدای ده برابر - این فیلم مربوط به جلسه ی اول درس برنامه سازی پیشرفته 2 در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 12 آبان ماه 1399 تشکیل شده است برنامه
7برنامه سازی پیشرفته 2 - جلسه ی 1این فیلم مربوط به جلسه ی اول درس برنامه سازی پیشرفته 2 در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 12 آبان ماه 1399 تشکیل شده است برنامه
8برنامه سازی پیشرفته - کارشناسی - جلسه ی 9این فیلم مربوط به جلسه ی نهم درس برنامه سازی پیشرفته در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 6 دی ماه 1399 تشکیل شده است برنامه
9برنامه سازی پیشرفته - کارشناسی - جلسه ی 8این فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس برنامه سازی پیشرفته در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 29 آذر ماه 1399 تشکیل شده است برنامه
10برنامه سازی پیشرفته - کارشناسی - جلسه ی 7این فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس برنامه سازی پیشرفته در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 22 آذر ماه 1399 تشکیل شده است برنامه
11برنامه سازی پیشرفته - کارشناسی - جلسه ی 6این فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس برنامه سازی پیشرفته در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 15 آذر ماه 1399 تشکیل شده است برنامه
12برنامه سازی پیشرفته - کارشناسی - جلسه ی 5این فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس برنامه سازی پیشرفته در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 8 آذر ماه 1399 تشکیل شده است برنامه
13برنامه سازی پیشرفته - کارشناسی - جلسه ی 4این فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس برنامه سازی پیشرفته در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 1 آذر ماه 1399 تشکیل شده است برنامه
14برنامه سازی پیشرفته - کارشناسی - جلسه ی 3این فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس برنامه سازی پیشرفته در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 24 آبان ماه 1399 تشکیل شده است برنامه
15برنامه سازی پیشرفته - کارشناسی - جلسه ی 2این فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس برنامه سازی پیشرفته در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 17 آبان ماه 1399 تشکیل شده است برنامه