برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی ششماین فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس ریزپردازنده است که در مورخه 6 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
2طراحی وب - بهمن 00-99 - جلسه ی ششماین فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس طراحی وب است که در مورخه 5 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. طراحی
3برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی ششماین فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس برنامه سازی پیشرفته است که در مورخه 4 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. برنامه
4زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 00-99 - جلسه ی سوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس زبان ماشین و اسمبلی است که در مورخه 2 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. زبان
5برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی پنجم - گروه دوم این فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز چهارشنبه ، مورخه 1 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. برنامه
6ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی پنجماین فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس ریزپردازنده است که در مورخه 30 فروردین 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
7طراحی وب - بهمن 00-99 - جلسه ی پنجماین فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس طراحی وب است که در مورخه 29 فروردین 1400 برگزار گردیده است. طراحی
8برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی پنجماین فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس برنامه سازی پیشرفته است که در مورخه 28 فروردین 1400 برگزار گردیده است. برنامه
9زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 00-99 - جلسه ی دوماین فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس زبان ماشین و اسمبلی است که در مورخه 26 فروردین 1400 برگزار گردیده است. زبان
10برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی چهارم - گروه دوم این فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز چهارشنبه ، مورخه 25 فروردین 1400 برگزار گردیده است. برنامه
11ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی چهارماین فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس ریزپردازنده است که در مورخه 23 فروردین 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
12طراحی وب - بهمن 00-99 - جلسه ی چهارماین فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس طراحی وب است که در مورخه 22 فروردین 1400 برگزار گردیده است. طراحی
13برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی چهارماین فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس برنامه سازی پیشرفته است که در مورخه 21 فروردین 1400 برگزار گردیده است. برنامه
14زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 00-99 - جلسه ی اولاین فیلم مربوط به جلسه ی اول درس زبان ماشین و اسمبلی است که در مورخه 19 فروردین 1400 برگزار گردیده است. زبان
15برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی سوم - گروه دوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز چهارشنبه ، مورخه 18 فروردین 1400 برگزار گردیده است. برنامه