برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی سوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس ریزپردازنده است که در مورخه 16 فروردین 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
2طراحی وب - بهمن 00-99 - جلسه ی سوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس طراحی وب است که در مورخه 15 فروردین 1400 برگزار گردیده است. طراحی
3برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی سوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس برنامه سازی پیشرفته است که در مورخه 14 فروردین 1400 برگزار گردیده است. برنامه
4ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی دوم این فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس ریزپردازنده است که در مورخه 25 اسفند 99 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
5طراحی وب - بهمن 00-99 - جلسه ی دوم این فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس طراحی وب است که در مورخه 24اسفند 99 برگزار گردیده است. طراحی
6برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی دوماین فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس برنامه سازی پیشرفته است که در مورخه 23 اسفند 99 برگزار گردیده است. برنامه
7نحوه ی ارسال پست در انجمندر این پست با نحوه ی عضویت و ارسال پست در انجمن دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق آشنا خواهید شد. نحوه
8برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 9این فیلم مربوط به جلسه ی نهم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 7 دی ماه 1399 تشکیل شده است. برنامه
9برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 8این فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 30 آذر ماه 1399 تشکیل شده است. برنامه
10برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 7این فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 23 آذر ماه 1399 تشکیل شده است. برنامه
11برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 6این فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 16 آذر ماه 1399 تشکیل شده است. برنامه
12برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 5این فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 9 آذر ماه 1399 تشکیل شده است. برنامه
13برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 4این فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 2 آذر ماه 1399 تشکیل شده است. برنامه
14برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 3این فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 25 آبان ماه 1399 تشکیل شده است. برنامه
15برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 13این فیلم مربوط به جلسه ی سیزدهم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 5 بهمن ماه 1399 ضبط شده است.در این جلسه ادامه مبحث php تدریس گردیده است و مباحث کار با فرم و ساخت دیتابیس و جدول و درج مقادیر در آنها و فرم های مربوطه طراحی شده است و و ادامه این مبحث با درج ؛ حدف و آپدیت از طریق فرم تکمیل گردیده است. برنامه