برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1طراحی وب - بهمن 00-99 - جلسه ی دوازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی دوازدهم درس طراحی وب است که در مورخه 23 خرداد 1400 برگزار گردیده است. طراحی
2برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی دوازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی دوازدهم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز شنبه مورخه 22 خرداد 1400 برگزار گردیده است. در این جلسه ادامه ی بحث کلاس تدریس شده است. برنامه
3زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 00-99 - جلسه ی نهماین فیلم مربوط به جلسه ی نهم درس زبان ماشین و اسمبلی است که در مورخه 20 خرداد 1400 برگزار گردیده است. مبحث فلگ تدریس شده است زبان
4ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی دوازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی دوازدهم درس ریزپردازنده است که در مورخه 17 خرداد 1400 برگزار گردیده است. در این جلسه از تعدادی از دانشجویان به صورت آنلاین امتحان اخذ گردیده است. ریزپردازنده
5زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 00-99 - جلسه ی هشتماین فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس زبان ماشین و اسمبلی است که در مورخه 13 خرداد 1400 برگزار گردیده است. زبان
6برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی یازدهم - گروه دوم این فیلم مربوط به جلسه ی یازدهم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز چهارشنبه ، مورخه 12 خرداد 1400 برگزار گردیده است. برنامه
7ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی یازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی یازدهم درس ریزپردازنده است که در مورخه 10 خرداد 1400 برگزار گردیده است. در این جلسهاز تعدادی از دانشجویان به صورت آنلاین امتحان اخذ گردیده است. ریزپردازنده
8طراحی وب - بهمن 00-99 - جلسه ی یازدهم این فیلم مربوط به جلسه ی یازدهم درس طراحی وب است که در مورخه 9 خرداد 1400 برگزار گردیده است. طراحی
9برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی یازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی یازدهم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز شنبه مورخه 8 خرداد 1400 برگزار گردیده است. برنامه
10زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 00-99 - جلسه ی هفتماین فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس زبان ماشین و اسمبلی است که در مورخه 6 خرداد 1400 برگزار گردیده است. ضمنا در این جلسه قسمت دوم میانترم از دوستانی اخذ شده است. زبان
11برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی دهم - گروه دوم این فیلم مربوط به جلسه ی دهم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز چهارشنبه ، مورخه 5 خرداد 1400 برگزار گردیده است. برنامه
12ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی دهماین فیلم مربوط به جلسه ی دهم درس ریزپردازنده است که در مورخه 3 خرداد 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
13طراحی وب - بهمن 00-99 - جلسه ی دهماین فیلم مربوط به جلسه ی دهم درس طراحی وب است که در مورخه 2 خرداد 1400 برگزار گردیده است. طراحی
14برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی دهماین فیلم مربوط به جلسه ی دهم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز شنبه مورخه 1 خرداد 1400 برگزار گردیده است. برنامه
15زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 00-99 - جلسه ی ششماین فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس زبان ماشین و اسمبلی است که در مورخه 30 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. ضمنا در این جلسه هم تدریس شده و هم قسمت اول میانترم از دوستانی اخذ شده است. زبان